Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de Content Coalitie en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgave van de Content Coalitie zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door de Content Coalitie wordt bevestigt en daartegen binnen 4 (vier) dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en de Content Coalitie met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden de Content Coalitie eerst nadat deze schriftelijk door de Content Coalitie zijn bevestigd.

4. Meerdere bureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van de Content Coalitie dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere bureaus de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welk bureau dit is geweest.

 


DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 


5. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Content Coalitie mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. de Content Coalitie houd zich voor, de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan De Content Coalitie, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. De vergoeding hiervoor wordt door de Content Coalitie in/bij de prijsopgave verstrekt.

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienden partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, softproof of het laatste prototype van het ontwerp c.q. de conceptrapportage te controleren en goed te keuren. Indien de klant dit laatste om welke reden dan ook niet nodig acht, ligt het risico van eventuele fouten in het eindproduct bij de klant.

8. Termijn van levering

Een door de Content Coalitie opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De Content Coalitie is, ook bij een opgegeven termijn voor volbrenging van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar in gebreken heeft gesteld. Bij overschrijding van het schriftelijk vastgelegde termijn door De Content Coalitie is de aansprakelijk altijd beperkt tot het bedrag van het De Content Coalitie toekomende honorarium. De Content Coalitie is niet aansprakelijk voor een te late levering van producten uitbesteed aan derden.

 

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT


 

9. Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp c.q. de conceptrapportage en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detail(aan-)tekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan De Content Coalitie. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de Content Coalitie en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij de Content Coalitie.

10. Auteursrechthebbende

De Content Coalitie garandeert dat een geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen, dat hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding

De Content Coalitie is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de Content Coalitie openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de Content Coalitie dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de Content Coalitie en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depoten de naam van de ontwerper, vormgever en/het bureau/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

13. Eigendom bij de Content Coalitie

Zolang geen nadere afspraken tussen de Content Coalitie en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper ter beschikking gestelde materialen zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van de Content Coalitie.

 

GEBRUIK EN LICENTIE14. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Content Coalitie, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, de tekst of het plan c.q. de conceptrapportage voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geld het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

15. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Content Coalitie veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De Content Coalitie kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de Content Coalitie als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door de Content Coalitie gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de Content Coalitie de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18. Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de Content Coalitie kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.


 

HONORARIUM19. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder zijn normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien de Content Coalitie door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

21. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.BETALING22. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de Content Coalitie nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.—.


23. Periodieke betalingen

De Content Coalitie heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij het verzorgen van product- en/of service-inkopen bij derden houd de Content Coalitie zich het recht voor een aanbetaling van ten minste 60% te vragen van de eerder gedane prijsopgave.

24. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de Content Coalitie binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en andere leveringen te gebruiken.HERROEPEN EN BEËINDIGEN OPDRACHT25. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de Content Coalitie zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt.

26. Duurovereenkomst

Wanneer de werkzaamheden van de Content Coalitie bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met in achtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

27. Beëindigen opdracht

Waneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de Content Coalitie redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de Content Coalitie het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van De Content Coalitie redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft De Content Coalitie, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.


 

AANSPRAKELIJKHEID28. Aansprakelijkheid

De Content Coalitie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of ontwerp c.q. de conceptrapportage en/of de uitvoering/begeleiding hiervan, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd –of van deze mogelijkheid heeft afgezien– en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handleidingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. de Content Coalitie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

29. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Content Coalitie voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de Content Coalitie toekomende honorarium.

30. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan De Content Coalitie niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

31. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart De Content Coalitie voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

32. Valuta 
Alle bedragen zijn vermeld in euro’s mits anders vermeld.

 

OVERIGE BEPALINGEN
 


33. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden De Content Coalitie niet indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover De Content Coalitie de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

34. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen De Content Coalitie en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de Content Coalitie en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar de Content Coalitie is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

*de Content Coalitie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 735 167 16. Heeft u vragen? Dan kunt u deze sturen naar info@contentcoalitie.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.